اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘مقاله پول شوئی’

مقاله بررسی اثرات پول شوئی و مبارزه قانونی با پول شوئی در ایرانمقاله فارسی کامل در رابطه با پول شوئی و مبارزه با پول شوئی در ایران دارای 46 صفحه چکیده پول شوئی یک جرم تبعی و فرعی است و هواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و در صورت فقدان جرم اصلی، جرم پول شوئی هم موضوعاً منتفی است. جرم پول شوئی وابسته به جرم اصلی […]... (ادامه مطلب)