اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده Project Management Maturity Model(PMMM)in educational organizations

مقاله انگلیسی  Project Management Maturity Model (PMMM) in educational organizations  (مدل بالغ مدیریت پروژه در سازمان های آموزشی)  (pdf متن اصلی همراه با ترجمه)

لینک مقاله زبان اصلی : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810024845

بخشی از چکیده به همراه ترجمه  :

Abstract

Project Management Maturity Model (PMMM) is getting popular because of its versatility and its ability to control time and cost most efficiently. More and more organizations have embraced Project management as a key strategy for remaining competitive in today’s highly competitive business environment. The PMMM allows the organization to identify what steps must be taken, what deeds must be accomplished and in what sequence to realize meaningful and measurable results. The purpose of this study is to see whether PMMM can be used in educational organizations. By the help of maturity model, educational organizations can determine their capability to deliver high education on a five scale. A literature review have been made about maturity model and it has been discussed how to use maturity level in educational organizations in this paper. In order to improve educational organizations’ effectiveness, it should become a strategic part of annual plan of the organization.

چکیده:

Pmmm به خاطر تطبیق پذیری و توانایی اش برا ی کنترل کارآمد و هزینه ، دارد عام می شود. سازمان های بیشتر و بیشتری مدیریت پروزه را بعنوان یک استرتژی کلیدی برای رقابتی ماندن در حمیط تجاری بالای رقابتی امروز ، پذیرفته اند.pmmm به سازمانها این امکان را می دهد تا تشخص بدهند که چه مرحله ای باید انجام شود ، چه کارهایی و در چه ترتیبی باید انجام شود تا نتایج با معنی و قابل اندازه گیری را درک کرد. هدف این پژوهش این است که ببینینم که ایا pmmm می تواند در سازمان های آمئزشی استفاده شود یا نه.به کمک مدل بالغ ، سازمانهای آموزشسی می توانند توانی شان را در تحویل آموزش بالا در 5 مقیاس تشخیص دهند.یک مجله درباره مدل بالغ نوشته شده و بررسی کرده که از سطح بالغ در سازمان های آمورشی استفاده کنیم.به منظور ارتقای اثربخشی سازمان های اموزشی ، باید قسمت استراتژیک برنامه سازمان شود.

 

برای خرید و دانلود فایل ترجمه همراه با متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید