اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘مهندسي فروش’

مقاله فنون فروش و بازاریابیمقاله  فنون فروش و بازاریابی 27 صفحه ای که فهرست مطالب را در زیر می بینید فهرست موضوعات : مقدمه. 1 تعريف اوليه از بازاريابي.. 2 تعريف بازار. 2 فنون فروش.. 3 فروش چيست ؟. 3 فروشنده كيست ؟. 3 مشتري كيست ؟. 4 فروش سنتي.. 4 مديريت فروش چيست ؟. 5 وظايف مدير فروش […]... (ادامه مطلب)