اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

تگ مطالب ‘درس رشته زبان انگلیسی’

سوال با پاسخنامه درس خواندن و درک مفاهیم1 پیام نور 13نیمسالسوالات + جواب تستی درس خواندن و درک مفاهیم1 کد های درس : 1212045 -1225004  -1225111 مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی 13 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه نیمسال دوم […]... (ادامه مطلب)

سوال با پاسخنامه درس دستور و نگارش1 پیام نور (تمام ترم ها)سوالات + جواب تستی درس دستور نگارش1 کد های درس : 1212049 – 1212107 مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی 12 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه نیمسال دوم 93-92 نیمسال اول 93- 92 نیمسال دوم 92-91 + پاسخنامه نیمسال […]... (ادامه مطلب)

سوال با پاسخنامه درس ادبیات انگلیسی2 /درس درآمدی بر ادبیات انگلیسی2 پیام نور (تمام ترم ها)سوالات + جواب تستی درس ادبیات انگلیسی2 / درس درآمدی بر ادبیات انگلیسی2 کد های درس : 1212063_1212118_1225085 مخصوص رشته های مترجمی زبان انگلیسی – زبان و ادبیات انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی 12 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده + پاسخنامه مـحتویـات فایل: نیمسال دوم 94-93 + پاسخنامه نیمسال اول 94-93 + پاسخنامه نیمسال اول […]... (ادامه مطلب)