اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

پاورپوینت معماري سنتي ايران با توجه به ساخت و ساز پايدار در چهار اقليم ايران