اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله نقش رسانه‌هاي جمعي (با تاکيد بر تلويزيون) در الگوپذيري و رفتار کودکان