اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده تأثیر رسانه های جمعی بر اقدامات مدیران اجرایی شرکتهای تجاری