اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله بررسی و تحلیل مقابله ای تکیه و آهنگ در زبانهای فارسی و انگلیسی