اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله انگلیسی باترجمه تنش ناشی از تماس و بار يک مجموعه ارتجاعي پيچ شده