اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ارتباط سبک های نوین رهبری مدیران با بی تفاوتی کارکنان درسازمان