اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

شناسائی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پیاده سازی پروژه هایRFID در ایران؛