اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخ (تستی و تشریحی) درس تحقیق در عملیات/ پژوهش عملیاتی پیام نور (تمام ترم ها)