اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس سازمان مدیریت در آموزش و پرورش /مدیریت آموزشی پیام نور(تمام ترم ها)