اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس زبان تخصصی2 /زبان تخصصی3 (رشته مدیریت)پیام نور (تمام ترم ها)