اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس ریاضیات پایه ومقدمات امار /ریاضیات و کاربرد آن (رشته مدیریت و حسابداری)پیام نور (تمام ترم ها)