اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

ترجمه فارسی داستان The Ninny (ساده لوح) + متن انگلیسی

5,000 ریال – این محصول را می خواهم