اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

بررسی امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه (مورد مطالعه: جمهوری اسلامی ایران)