اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

بررسی اثرات پول شوئی و مبارزه قانونی با پول شوئی در ایران