اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

بازاریابی الکترونیک درشبکه های اجتماعی بررسی موردی فیسبوک