اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها

مقاله انگلیسی  Human impact issues for crisis management in organizations همراه با ترجمه فارسی (تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها)  (pdf متن اصلی همراه با ترجمه)

لینک مقاله زبان اصلی در سایت:  http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09653560710837055

چکیده به همراه ترجمه  :

چکیده

هدف این مقاله ، توصیف انطباق یک مدل ارزیابی ، سیستم ارزیابی پزشکی و خدمات درمانی[1] (TAS) است، که به هنگام رویارویی با بحران برای درک اثر عوامل انسانی یک بحران در داخل سازمان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.

پس از مرور ادبیات موضوع، مدل TAS تعدیل می شود تا برای سازمانها در مواجهه با بحران قابل استفاده باشد.نه ویژگی مرتبط با اثر بحران بر کارکنان یک سازمان بحث می شود. پیشنهادات لازم در مورد روشهایی که سازمانها بتوانند از مدل TAS استفاده کنند تا آمادگی خودشان را برای فعالیت های بازسازی و نوسازی بعد از وقوع بحران بهبود بخشند، ارائه می شود. این پیشنهادات فهرست روشهای استفاده از TAS و همینطور رویکردهایی که مشاوران هنگام فعالیت در سازمانها بتوانند از آنها استفاده کنند را ارائه می کند. اگرچه مفاهیم استفاده شده در مدل TAS برای افراد توسعه داده شده اند، لیکن می توان بهنگام بحران در سازمانها نیز از آن استفاده کرد.

این مقاله پیشنهادات کاربردی نیز ارائه می دهد تا به سازمانها در مدیریت تاثیر بحران سازمانها بر کارکنانشان کمک نماید. تحقیق در این زمینه باید به تعدیل TAS برای سازمانها، بویژه ارزیابی شدت واکنش سازمانها کمک کند.

واژگان کلیدی: سوانح، تجزیه و تحلیل سازمانی، رفتار سازمانی، کارکنان، مدلسازی.

The purpose of this article is to describe the adaptation of an assessment model, the Triage Assessment System (TAS), which is widely used in crisis intervention to understand the human impact of a crisis within an organization.

After a literature review, the Triage Assessment System is adapted to be applicable to organizations in crisis. Nine characteristics associated with the impact of crises on employees of an organization are discussed.

Suggestions are made for ways in which organizations can use the TAS to improve their preparation for recovery efforts after a crisis. These suggestions outline ways to use the TAS as well as approaches that consultants may employ when working with organizations. Suggestions are also made for future research using the TAS with organizations. Although developed for individuals, the concepts used in the TAS can also be applied to organizations in crisis.

The article offers practical suggestions to help organizations manage the impact of organizational crises on their employees. Research in this area should help to refine the TAS for organizations, particularly assessment of the severity of organizational reactions.

Keywords:Disasters, Organizational analysis, Organizational behaviour, Employees, Modelling.

برای خرید و دانلود فایل ترجمه همراه با متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید

50,000 ریال – این محصول را میخواهم