اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله بررسی اثرات پول شوئی و مبارزه قانونی با پول شوئی در ایران

مقاله فارسی کامل در رابطه با پول شوئی و مبارزه با پول شوئی در ایران دارای 46 صفحه

چکیده

پول شوئی یک جرم تبعی و فرعی است و هواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و در صورت فقدان جرم اصلی، جرم پول شوئی هم موضوعاً منتفی است.

جرم پول شوئی وابسته به جرم اصلی از قبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس ارتشاء و… می باشد.

پول شوئی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود که پیامدهای خسارت بار زیادی را بر جامعه می گذارد.

از مهم ترین دلیل برای مبارزه با پول شوئی ایجاد فضای ناامن برای فعالیت مجرمان و کاهش رفتار تبهکارانه و کمک به مسئولین جهت کشف و ردیابی شبکه های فحشاء و اختلاس می باشد. لذا تدوین قانون مدون، لازم و ضروری بنظر می رسد.

این تحقیق دارای کلیات و سه فصل می باشد.

فصل اول آن مفاهیم شناسی است که دارای پنج زیر فصل می باشد. اول تعریف پول­شوئی و دوم انواع پول ها در پول شوئی و سوم شیوه های پول شوئی و چهارم مراحل تحقیق پول­شوئی و ششم عناصر و ارکان جرم پول شوئی.

فصل دوم دارای سه زیر فصل می باشد. اول آثار اقتصادی پول شوئی و دوم بررسی پول­شوئی در برنامه ریزی های اقتصادی ایران و سوم آثار اجتماعی پول شوئی.

فصل سوم آن دارای چهار زیر فصل می باشد. اول اقدامات و مستندات جهانی درباره پول­شوئی و دوم بررسی واکنشی مناسب در مقابل پدیده پول شوئی در سطح بین الملل و سوم ضرورت مبارزه با پول شوئی در حقوق ایران و چهارم جرم انگاری پول شوئی در حقوق کیفری ایران.

 

فهرست منابع را درزیر مشاهده می کنید :

فهرست

مقدمه. 2

تعریف و تبیین موضوع. 7

ضرورت و اهمیت موضوع. 7

پرسش های موضوع. 7

روش تحقیق. 8

محدودیت و مشکلات تحقیق. 8

فصل اول: مفاهیم شناسی.. 9

1-1- تعریف… 9

1-2 انواع پول ها در پول شویی.. 12

1-3 شیوه های پول شویی.. 12

1-4 مراحل تحقق پول شویی.. 13

1-5 بررسی عناصر و ارکان جرم پول شویی.. 15

فصل دوم: آثار اقتصادی و اجتماعی پول شوئی.. 18

2-1 آثار اقتصادی پول شوئی.. 18

2-1-1 اخلال و بی ثباتی در اقتصاد. 18

2-1-2 کاهش درآمد و افزایش هزینه های دولت.. 19

2-1-3 تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه ها از کشور. 21

2-1-4 تضعیف امنیت اقتصادی.. 21

2-1-5 تضعیف بخش خصوصی.. 23

2-1-6 ایجاد موانعی برای خصوصی سازی.. 24

2-1-7 تأثیر منفی بر نرخ سود بانکی و نرخ ارز. 24

2-2 بررسی پول شوئی در قوانین ایران و برنامه ریزی های اقتصادی.. 26

2-3 آثار اجتماعی پول شوئی.. 28

فصل سوم: جایگاه پول شوئی در نظام حقوق ایران و سطح بین الملل. 29

3-1 اقدامات و مستندات جهانی درباره پول شویی.. 29

3-2 بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پول شویی در سطح بین الملل. 29

3-3 ضرورت مبارزه با پول شویی در حقوق ایران. 31

3-4 جرم انگاری پول شوئی در حقوق کیفری ایران. 34

نتیجه. 43

فهرست منابع: 44