اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی What are viruses, worms, and Trojans

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در رابطه ويروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟ (What are viruses, worms, and Trojans)  حدود 8 صفحه ای که مقدمه و فهرستی از ان را در زیر می بینید

What are viruses, worms, and Trojans?

Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information on your computer. They can also slow down the Internet, and they might even use your computer to spread themselves to your friends, family, co-workers, and the rest of the Web. The good news is that with an ounce of prevention and some good common sense, you are less likely to fall victim to these threats. Think of it as locking your front door to protect your entire family.

Read on to learn about the characteristics and differences of viruses, worms, and Trojans.

        What is a virus?

        What is a worm?

        What is a Trojan?

        How do worms and other viruses spread?

        How can I tell if I have a worm or other virus?

        Next steps: Reducing your virus risk

ويروسها ، كرمها وتروژانها چه هستند؟

ويروسها ، كرمها وتروژانها برنامه هاي بدي هستند كه مي توانند باعث خطر براي كامپيوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها مي توانند سرعت اينترنت را پايين بياورند وآنها حتي ممكن است از كامپيوترشما براي بخش كردن خودشان براي دوستانتان، آشنايان، شركت محل كار استفاده كنند ودرآدرس مجازي باقي بمانند. خبرهاي خوب آن است كه با يك جلوگيري اندك وتعدادي مفهوم رايج خوب شما احتمالا كمترقرباني اينها هستيد . به نظر مي رسد اين پيش قدم شدن شما براي جلوگيري تمام فاميل شما را محافظت مي كند. بخوانيد براي يادگرفتن درباره مشخصه ها وتفاوتهاي ويروسها ، كرمها وتروژانها .

  • ويروس چيست؟
  • كرم چيست؟
  • تروژان چيست؟
  • چطوركرمها وويروسهاي ديگر پخش مي شوند؟
  • چطورمي توان اثركرم يا ويروس داشت؟
  • مرحله بعدي : كاهش خطر ويروس

برای خرید و دانلود مقاله لاتین به همراه ترجمه کامل آن روی لینک زیر کلیک کنید