اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله استراتژی تسخیر بازار جدید بر اساس افسانه اسب تروا

مقاله فارسی استراتژی تسخیر بازار جدید بر اساس افسانه اسب تروا ، 15 صفحه

فهرست مطالب را در زیر مشاهده می کنید:

 

فهرست

مقدمه.

ویژگیهای اسبهای تروا

بهره گیری از مزیتهای نسبی.

بی اثر كننده عوامل كامیابی رقبا

اسب تروا متمایز از قاعده شكنی.

نیازهای معطل مانده مهم‌ترین فرصت رسوخ.

جدی گرفته نشدن از سوی رقبا

انواع اسبهای تروا

محصول تروایی.

اپل، سازگاری با محصول رقیب..

تكنولوژی سونی درون محصول رقبا

ویندوز در برابر یونیكس…

سرمایه گذاری و همكارِی مشترك..

قیمت پایین.

خلاصه.