اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

بررسی امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه(مورد مطالعه:ایران)

مقاله فارسی کامل در رابطه با بررسی امنیت اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه(مورد مطالعه: جمهوری اسلامی ایران) دارای 54 صفحه همراه با چکیده ، صفحه اول، منابع ، فهرست و…

چکیده و فهرست مطالب را در زیر مشاهده می کنید :

چکیده

در عصر جهانی شدن اقتصاد و پایان جنگ سرد و تغییر علایق نظامی به علایق اقتصادی با تحول در مفهوم امنیت و مطرح شدن قدرت اقتصادی به عنوان قدرت رایج در عرصه بین المللی، مهمترین وظیفه ی دولت ها تأمین امنیت اقتصادی بوده است تا با حفظ سرمایه های داخلی و جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را به سرعت طی کنند. دیر زمانی است که دول غربی با درک اهمیت وافر امنیت اقتصادی با تمام توان در راستای ارتقای آن گام برمی دارند. ولی برعکس در سیاست گذاری اقتصادی کشور ما، این مقوله ی حساس مورد کم توجهی و کم مهری واقع شده است و می توان از آن به عنوان (حلقه ای مفقوده در اقتصاد ایران) یاد کرد. فرار سرمایه های داخلی و عدم توفیق در جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله پیامدهای پایین بودن امنیت اقتصادی است.

 

فهرست

فصل اول

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- قلمرو تحقیق ( مکانی ، زمانی ، موضوعی ) 3

1-3-1- قلمرو مکانی: 3

1-3-2- قلمرو زمانی: 3

1-3-3- قلمرو موضوعی: 3

1-4- هدف تحقیق: 3

1-5- ضرورت و اهمیت موضوع: 4

1-6- فرضیات تحقیق: 4

فصل دوم

1-1- امنیت اقتصادی پیش نیاز توسعه. 7

2-2- توسعه در سایه ی امنیت اقتصادی: 10

2-3-امنیت اقتصادی و توسعه؛ پیوندها وکنش های متقابل. 12

2-3-1- قانون و هویت پایدار آن: 13

2-4- ایران؛ چالش های توسعه. 14

2-5- «امنیت اقتصادی» هدف اصلی دولتها: 19

2-6- امنیت سرمایه گذاری: 22

2-7- میزان ناچیز جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران؛ شاهدی بر پایین بودن امنیت اقتصادی: 23

2-8- امنیت سیاسی، لازمه امنیت اقتصادی: 25

2-9- کارگزاری به جای حفظ امنیت اقتصادی. 26

2-9- تهدید کنندگان امنیت اقتصادی کشور: 27

2-10- آثار فقدان امنیت اقتصادی: 28

2-11- ریسک: 31

2-11-1 ریسک سیاست گذاری های اقتصادی: 33

2-11-2 ریسک ساختار اقتصادی: 33

2-11-3 ریسک مخاطرات نقدینگی: 33

2-12- وضعیت ریسک اقتصادی ایران: 33

فصل سوم

3-1- چه باید کرد؟ 39

3-2- اقدامات پیشنهادی برای کاهش ریسک و ارتقاء رتبه امنیت اقتصادی کشور: 42

فصل چهارم

خلاصه. 45

نتیجه گیری: 47

منابع و مآخذ. 49

 

برای خرید و دانلود مقاله کامل روی لینک زیر کلیک کنید