اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

پاورپوینت معماري سنتي ايران با توجه به ساخت و ساز پايدار در چهار اقليم ايران

پاورپوینت کامل و جذاب معماري سنتي ايران با توجه به ساخت و ساز پايدار در چهار اقليم ايران دارای 25 اسلاید

درﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ ﻛلی اﻳﺮان، ﻣﻌﻤﺎری ﺳنتی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب، ﮔﺮم و خشک، ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب و ﺳﺮد، از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﺮرسی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژی ﺑﻨﺎ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتی ﻣﺴﻜﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎکی از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی آن از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤیطی – اﻗﻠﻴمی و ﺣتی ﻓﺮﻫنگی اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎیب معماری ﺟﺪﻳﺪ در ﻫﺮ اﻗﻠﻴﻢ، از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻃﺮاحی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺎ و ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﺼﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و در ا ﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎﻳﻲ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، اﺳﻨﺎدي و آﻣﺎري اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

سر فصل های کلی:

چکیده

1.ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

1,1اﻗﻠﻴﻢ ﮔﻴﻼن

1,2وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ در ﮔﻴﻼن

1,3 اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻴﻼن

  1. ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ

2,1 اﻗﻠﻴﻢ ﻳﺰد

2,2وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰد

  1. ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب

3،1 اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

3,2 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس

  1. ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد

4،1 اﻗﻠﻴﻢ ﺗﺒﺮﻳﺰ

4,2وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ

4,3 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ

5 نتیجه گیری

نمونه ای از اسلاید های این پاورپوینت را در زیر مشاهده می کنید :

اقلیم های ایران خانه های روستایی rural (3) معماری مناطق سرد

 

برای خرید و دانلود کامل پاورپوینت روی لینک زیر کلیک کنید