اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله ترجمه شده The relationships of perceived organizational support (POS) with organizational commitment

عنوان مقاله :

The relationships of perceived organizational support (POS) with organizational commitment, in-role performance, and turnover intention: Mediating role of felt obligation

Nasrin Arshadi

رابطه ی حمایت سازمانی درک شده (POS) با تعهد سازمانی، نقش اجرایی و تمایل به جابه جایی: نقش واسطه ای حس التزام:

نسرین ارشدی

لینک مقاله زبان اصلی : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811020404

چکیده و ترجمه چکیده :

Abstract

The conceptual framework for this research was POS theory. According to this theory (Eisenberger et al., 1986), employees form general beliefs concerning how much the organization values their contributions and cares about their well-being. This perceived organizational support leads to employees’ felt obligation to help the organization reach its goals. Present study tested a mediation model consisting of organizational commitment, in-role performance, and turnover intention as dependent variables and POS as independent variable, with felt obligation as its mediator. Using structural equation modeling (SEM), the relationships were examined in a sample of 325 full-time employees in an industrial organization in Iran. Results showed that a) pos was positively related to employees’ felt obligation; b) POS was positively related to organizational commitment and in-role performance, and negatively related to turnover intention, and c) felt obligation mediated the relationships of POS with organizational commitment, in-role performance, and turnover intention. Discussion and implications of the results are presented in the study.

Keywords

  • perceived organizational support; felt obligation; organizational commitment; in-role performance; turnover intention

چکیده:

چهارچوب مفهومی این مقاله فرضیه ی POS بوده است.طبق این فرضیه (ایسنبرگر و همکاران، 1986) نگرانی کارمندان درباره ی آن است که سازمان به چه میزان به عملکرد آنها ارزش می گذارد و چقدر از آنها حمایت میکند. حمایت سازمانی درک شده منجر می شود کارمندان به انجام وظایف خود تشویق شوند و به سازمان نیز کمک می کند تا به اهداف خود برسد. مقاله ی حاضر، مدل واسطه ای تعهد سازمانی، وظیفه ی اجرایی و تغییر علایق را به شکل متغیرهای وابسته و POSرا به شکل متغیر مستقل مورد بررسی قرار می دهد و وظایف کارمندان را به صورت واسطه در نظر می گیرد. با استفاده از مدل سازی معادله ی ساختاری SEM، روابط میان این متغیرها در 325 کارمند تمام وقت در سازمان صنعت ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که الف) POS رابطه ی مثبتی با وظایف کارمندان داشته است ب) POS رابطه ی مثبتی با تعهد سازمانی و وظایف اجرایی آنها داشته است ولی رابطه ای منفی بر تغییر علایق دارد ج) حس وظیفه رابطه های POS با تعهد سازمانی، وظایف اجرایی و تمایل به جابه جایی را در بردارد. این بحث و شواهد مربوط به نتایج آن در این تحقیق ارائه می شوند.

کلمات کلیدی: حمایت سازمانی درک شده، حس وطیفه، تعهد سازمانی، نقش اجرایی، تمایل به جابه جایی.

 

برای خرید و دانلود کامل مقاله لاتین به همراه ترجمه آن روی لینک زیر کلیک کنید