اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

مقاله بررسی و تحلیل مقابله ای تکیه و آهنگ (از عناصر زبرزنجیری گفتار) در زبانهای فارسی و انگلیسی

مقاله کامل در رابطه با بررسی و تحلیل مقابله ای تکیه و آهنگ (از عناصر زبرزنجیری گفتار) در زبانهای فارسی و انگلیسی دارای 50 صفحه

فهرست مطالب و چکیده این مقاله را در زیر مشاهده می کنید :

چکیده 1

  1. مقدمه. 3
  2. پیشینه پژوهش… 5

1-2. پژوهشهای داخلی.. 6

2-2. پژوهشهای خارجی.. 8

  1. پرسشهای پژوهش… 10
  2. مفاهیم نظری پژوهش… 11

1-4. عناصر زبرزنجیری.. 11

2-4. هجا 13

3-4. واژه 14

4-4. جمله. 16

5-4. تکیه. 17

6-4. آهنگ… 18

  1. روش تحقیق. 22
  2. تحلیل و بحث.. 22

1-6. تکیه. 23

1-1-6. بررسی تکیه در زبان فارسی.. 23

2-1-6. بررسی تکیه در زبان انگلیسی.. 28

2-6. آهنگ… 32

1-2-6. بررسی آهنگ در زبان فارسی.. 32

الگوهای آهنگ زبان فارسی.. 33

2-2-6. بررسی آهنگ در زبان انگلیسی.. 35

  1. نتیجه گیری.. 43

منابع. 47

 

چکیده :

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی عناصر نوایی گفتار یا همان عناصر زبرزنجیری زبان (مثل تکیه و آهنگ) و همچنین مقایسه یا تحلیل مقابله­ای آنها در زبانهای فارسی و انگلیسی می­پردازد. مسئله­ای که باید در این جا بدان اشاره کنیم، این است که عناصر زبرزنجیری زبان از جنبه­های مختلف قابل بررسی و مطالعه است. به عنوان مثال فارسی زبانان در یادگیری زبان دوم (انگلیسی) معمولاً مشکلاتی دارند، یکی از این مشکلات ممکن است به حیطه عناصر زبرزنجیری مربوط شود.

بنابراین بررسی نقاط اشتراک و افتراق عناصر زبرزنجیری در دو زبان فارسی و انگلیسی و اهمیت عناصر زبرزنجیری در آموزش زبان دوم (انگلیسی) به فارسی زبانان، مسئله­ای است که جای تحقیق و بررسی دارد. از طرفی برخی از عناصر زبرزنجیری در تمایز معنایی نقش داشته و باعث تقابل معنایی می­شوند و بدیهی است آشنایی با این عناصر و ویژگیهای آنها در انتقال منظور و مفهوم گوینده به شنونده و یا متقابلاً درک شنونده مؤثر بوده است. از آنجا که عناصر زبرزنجیری در تولید و شیوه گفتار نیز تأثیر گذار بوده، آشنایی با این ویژگیها مهم و ضروری به نظر می­رسد.

لذا هدف پژوهش حاضر از یک سو بررسی و توصیف عناصر زبرزنجیری گفتار (مثل تکیه و آهنگ) و تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق مقایسه آنها در زبانهای فارسی و انگلیسی است. هدف دیگر رسیدن به یکسری نتایج کاربردی است که در دو سبک نوشتاری و گفتاری کاربرد دارد، البته در سبک گفتاری کاربردش بیشتر است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری داده­ها به روش کتابخانه­ای (اسنادی) انجام شده است. شیوه تجزیه و تحلیل داده­ها بر اساس شیوه مقایسه­ای قرار دارد که در دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شده است.

یافته­های پژوهش نشان می­دهد که عناصر زبرزنجیری مثل تکیه و آهنگ می­توانند در بهبود تلفظ انگلیسی فارسی زبانان مؤثر باشند. همچنین برخی از عناصر زبرزنجیری مثل تکیه نقش تمایز دهندگی بر عهده دارند و می­توانند با نقش تقابل دهندگی خویش در افاده معنا مؤثر باشند. پس از بررسی دقیق داده­های زبانی و انجام تجزیه و تحلیل پیرامون این داده­ها، از مقایسه عناصر زبرزنجیری گفتار در دو زبان فارسی و انگلیسی علاوه بر نتایج فوق به یکسری نتایج کاربردی نیز دست یافتیم.

 

برای خرید و دانلود کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید