اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

شناسائی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پیاده سازی پروژه هایRFID در ایران؛

مقاله شناسائی عوامل کلیدی موفقیت (CSFs) در پیاده سازی پروژه هایRFID در ایران؛

مطالعه موردی: کارت هوشمند سوخت 20 صفحه

فهرست مطالب :

چکیده

واژه های کلیدی..

مقدمه.

عوامل کلیدی موفقیت (Critical Success Factors: SCFs)

بررسی نقش عوامل کلیدی در موفقیت پروژه های پیاده سازی RFID..

متدولوژی تعیین عوامل کلیدی موفقیت در پروژه پیاده سازی فناوری RFID..

مطالعه موردی: کارت هوشمند سوخت..

نیاز به تعریف پروژه

روش انجام کار.

مدل پیشنهادی.

مطالعات بعدی..

جمع بندی..

فهرست منابع و ماخذ.