اين اختيار صفحه ي اصلي را همانند اول خواهد كرد ، تمام ابزارك ها و تنظيمات به حالت اول باز خواهند گشت.

ريست

سوال با پاسخنامه درس فارسی عمومی پیام نور (علوم پایه و فنی) 16 نیمسال

سوالات + پاسخنامه تستی درس فارسی عمومی (1213209) برای تمامی رشته های علوم پایه و فنی مهندسی دانشگاه پیام نور

16 نیمسال تحصیلی به صورت دسته بندی شده

مـحتویـات محصول:

نیمسال دوم 93-92 + پاسخنامه
نیمسال اول 93-92

نیمسال دوم 92-91 +پاسخنامه
نیمسال اول 92-91 + پاسخنامه

نیمسال دوم 91- 90 +پاسخنامه
نیمسال اول 91-90 + پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + پاسخنامه
نیمسال اول 90-89 + پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + پاسخنامه
نیمسال اول 89-88 + پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87 + پاسخنامه
نیمسال اول 88-87 + پاسخنامه

تابستان 88 + پاسخنامه

تابستان 89 + پاسخنامه

تابستان 90 + پاسخنامه

تابستان 91 + پاسخنامه